Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawieszenie prawa do emerytury i renty K 27/03

8 marca 2005 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 1999 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Trybunał orzekł, że art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 1999 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim z mocą wsteczną uniemożliwił przyjęcie rzeczywistego przychodu emerytów i rencistów, osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 26 sierpnia 1999 r., z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w kwocie niższej od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 8 lipca 1999 r. do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzony został art. 104 ust. 1a, określający nową podstawę ustalenia wysokości przychodu, od której zależy wymiar renty lub emerytury. Ustawa nowelizująca, weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 26 sierpnia 1999 r., z mocą obowiązująca od 1 styczna 1999 r. Intencją ustawodawcy było polepszenie sytuacji emerytów i rencistów, poprzez wprowadzenie nowych metod obliczania. Jednak nowe przepisy dla części adresatów wywołały skutki negatywne. Art. 104 ust. 1a zakwestionowanej ustawy pogorszył sytuację osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których rzeczywisty przychód jest niższy niż ten przyjmowany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżone przepisy w zakresie, w jakim pogarszają sytuację prawną wskazanej grupy adresatów naruszają zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę niedziałania prawa wstecz (art. 2 Konstytucji). Wprowadzenie zakwestionowanej regulacji nie jest usprawiedliwione ochroną innych istotnych wartości konstytucyjnych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz..

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, nr 63, 16 marca 2005 r.
Jolanta Kroner: Komu ZUS zwróci uszczuplone świadczenia.
Gazeta Prawna, nr 50, 11-13 marca 2005 r.
Bożena Wiktorowska: Emeryci mogą zwrócić się do ZUS o pieniądze. 
Dziennik Bałtycki, 10 marca 2005 r.
Dochód to nie przychód. (erka).
Nasz Dziennik, 14 marca 2005 r.
Artur Kowalski: Poszkodowani odzyskają pieniądze.
Gazeta Prawna, nr 48, 9 marca 2005,
Jolanta Kroner: Miesiąc na wznowienie postępowania. 
Przekrój, 27 lutego 2005-03-24
Bożena Wiktorowska: Pokrzywdzeni emeryci zyskają zaległe pieniądze.
Gazeta Prawna, nr 48, 9 marca 2005
Nowa ustawa nie kończy starych sporów, IR.