Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania lekarzy za dyżury SK 7/03

4 kwietnia 2005 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego Murcki-Janów w Katowicach w sprawie konstytucyjności art. 231 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim dotyczy braku solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej.

Trybunał orzekł, że art. 231 kodeksu pracy w zakresie w jakim pomija współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem Statio Fiscii Skarbu Państwa w samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Reguła generalna stanowi, iż dotychczasowy pracodawca odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę w sposób solidarny z aktualnym pracodawcą. Zasadę tę potwierdza art. 231 § 2. Zdaniem Trybunału, przyjęta przez Sąd interpretacja art. 231 § 1 Kodeksu pracy, wyłączająca jakąkolwiek odpowiedzialność lub współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania finansowe wobec pracowników, zaciągnięte przed przekształceniem Zakładu Opieki Zdrowotnej w samodzielną jednostkę budżetową, godzi w równą dla wszystkich ochronę praw majątkowych (art. 64 w związku z art. 32 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż uwolnienie Skarbu Państwa od odpowiedzialności finansowej odbyło się z naruszeniem praw majątkowych skarżącego. Jak podkreślił TK, dążenie do zapewnienia skuteczności dochodzenia roszczeń nie może prowadzić do różnicowania praw i obowiązków dotychczasowego i aktualnego pracodawcy.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Poznańska, 12 kwietnia 2005 r.
Jolanta Sielska: Szpitale w sądach.
Rzeczpospolita nr 78, 4 kwietnia 2005 r.
Aktualni pracodawcy nie chcą płacić: J.K.
Rzeczpospolita nr 79, 5 kwietnia 2005 r.
Skarb państwa także odpowiada: Jolanta Kroner.
Gazeta Prawna nr 66, 5 kwietnia 2005 r.
Dominika Sikora: Solidarnie z budżetem.