Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania lekarzy za dyżury SK 7/03

4 kwietnia 2005 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego Murcki-Janów w Katowicach w sprawie konstytucyjności art. 231 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim dotyczy braku solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Lekarze ze Szpitala Rejonowego Murcki-Janów wytoczyli Szpitalowi proces o wypłatę wynagrodzeń za pełnione dyżury lekarskie. Żądanie pozwu obejmowało także roszczenia powstałe przed zmianą statusu prawnego Szpitala, który z jednostki budżetowej stał się samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Sąd uznał roszczenia lekarzy, stwierdzając że pracodawca powinien wypłacić zasądzone kwoty zaległych wynagrodzeń. Jednocześnie sąd wskazał, że nie ma podstaw, by solidarną odpowiedzialnością za wskazane zobowiązania obciążyć także Skarb Państwa.

Zdaniem skarżącego Szpitala Rejonowego, regulacja która nie przewiduje odpowiedzialność byłego pracodawcy - tj. Skarbu Państwa - za zobowiązania powstałe kiedy szpital był jeszcze jednostką budżetową, narusza konstytucyjną zasadę równej dla wszystkich ochrony praw majątkowych (art. 64 Konstytucji). Art. 231 Kodeksu pracy jest także niezgodny z zasadą równości podmiotów wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.