Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 48/04

11 kwietnia o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jerzego K. w sprawie zgodności art. 535 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 32, art. 45, art. 175 ust. 1, art. 183 ust. 1 Konstytucji dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, w sprawie oddalonej kasacji.

Trybunał postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 Ustawy O Trybunale Konstytucyjnym sprawę umorzyć z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia.

Trybunał przyjął sprawę do rozpatrzenia, bo niejasne były okoliczności sporu. W trakcie postępowania ujawniły się następujące okoliczności: Sąd Najwyższy prawidłowo doręczył wezwanie na rozprawę, wezwanie zostało odebrane, rozprawa odbyła się 4 marca 2004 r. Nie stawił się jednak na rozprawę skarżący, nie zgłaszając innych wniosków z tym związanych. Jak wynika z protokołu rozprawy kasacyjnej sąd przeprowadził rozprawę, wydał postanowienie ustnie, podając najważniejsze motywy rozstrzygnięcia. W tej sytuacji argument o arbitralności działania sądu i pominięcia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia postanowienia o oczywistej bezzasadności kasacji nie mógł mieć miejsca. Trybunał uznał, że skarżący nie zrealizował przesłanki wymaganej przez art. 79 Konstytucji, nie wykazał, że w jego sytuacji w ogóle doszło do naruszenie konstytucyjnego prawa do rzetelnego sądu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Prasa:
Gazeta Prawna nr 71, 13 kwietnia 2005 r.
Agnieszka Wyszomirska: Nie było arbitralnego rozstrzygnięcia.
Rzeczpospolita nr 85, 12 kwietnia 2005 r.
Nie mów półprawd przed Trybunałem. (J.K.)