Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 48/04

11 kwietnia o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jerzego K. w sprawie zgodności art. 535 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 32, art. 45, art. 175 ust. 1, art. 183 ust. 1 Konstytucji dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, w sprawie oddalonej kasacji.

Sąd Najwyższy postanowieniem z 4 marca 2004 r. rozstrzygając kasację skarżącego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 sierpnia 2003 r. w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia oddalił ją, jako oczywiście bezzasadną bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Skarżący zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o uzasadnienie uznania jego kasacji za oczywiście bezzasadną i otrzymał pisemną odpowiedź, że art. 535 § 2 Kodeksu postępowania karnego daje Sądowi prawo do wydawania orzeczeń bez uzasadnienia.

Skarżący w szczególności wskazuje, iż zaskarżony przepis art. 535 § 2 K.p.k. dający podstawę do odmowy uzasadnienia wniesionej w trybie Kodeksu postępowania karnego kasacji jako kasacji oczywiście bezzasadnej, narusza m.in. konstytucyjne prawo skarżącego do sprawiedliwego sądu (art. 45 Konstytucji). Zdaniem skarżącego prawo do sądu w szerokim znaczeniu tego słowa jest przysługującym jednostce prawem podmiotowym, a istotnym elementem tego prawa są proceduralne gwarancje dla strony dotyczące realnej możliwości rozpatrzenia jego sprawy w sposób jawny przez niezawisły i sprawiedliwy sąd.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.