Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek gminy K 30/03

12 kwietnia 2005 r. o godz. 10 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zgodności art. 1 pkt 19 i art. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 1 i 2, art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim przepisy te wyłączają komunalizację mienia na rzecz gminy.

Trybunał orzekł, że art. 1 pkt 19 i art. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych są zgodne z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 2, art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Art. 1 pkt 19 ustawy nowelizującej wyłącza wskazaną kategorię gruntów poza zakres komunalizacji. W dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, z mocy prawa grunty te stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Polskich Kolei Państwowych. Zdaniem Trybunału zakwestionowany przepis nie narusza prawa własności (art. 64 ust. 2 Konstytucji), ponieważ dotyczy gruntów, które znajdowały się w posiadaniu Skarbu Państwa, a zatem nie należały wcześniej do jednostki samorządowej. Gminy w żadnym momencie nie uzyskały prawa własności wskazanego gruntu, nie doszło więc do naruszeniu praw nabytych (art. 2 Konstytucji).

Art. 5 ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych wskazuje dwa sposoby nabycia przez gminę mienia w drodze komunalizacji: z mocy prawa, bądź w drodze przekazania na wniosek zainteresowanej gminy. TK nie zgodził się z zaprezentowanym przez wnioskodawcę poglądem, iż komunalizacja jest procesem zachodzącym jedynie z mocy prawa. Trybunał podkreślił także, że zmiany stanu własności komunalnej w drodze ustawowej nie mogą być traktowane jako wywłaszczenie. Zatem zakwestionowane przepisy nie naruszają art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna nr 71, 13 kwietnia 2005 r.
Magdalena Wojtuch: Dochód nie może należeć do gminy.
Rzeczpospolita nr 86, 13 kwietnia 2005 r.
Mienie poza komunalizacją. J.K.