Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu P 11/05

Zbywalność własnościowego prawa do lokalu nie może być ograniczona jedynie przez bliżej nieokreślony interes spółdzielni.

9 listopada 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VI Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące ograniczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 223 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze uchylony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przyjęta w kwestionowanym przepisie formuła uzależniająca zbycie własnościowego prawa do lokalu od arbitralnej decyzji spółdzielni, podejmowanej w oparciu o bliżej niesprecyzowane prawnie kryteria, nie umożliwia właściwego wyważenia interesów spółdzielni oraz jej członków. Ograniczenie zbywalności prawa należy postrzegać jako środek zbyt drastyczny. Równocześnie nie jest ono konieczne ze względu na istnienie innych, mniej dolegliwych instrumentów prawnych. Ogólne i kategoryczne wymaganie dotyczące nabycia prawa własnościowego przyjęte w prawie spółdzielczym nie pozwala w konsekwencji na rozsądne zrównoważenie interesów spółdzielni ani jej członków. Zbywalność własnościowego prawa do lokalu, stanowiącego dla wielu osób najważniejszy składnik posiadanego majątku nie może być ograniczona jedynie przez bliżej nieokreślony interes spółdzielni. Trybunał Konstytucyjny nie wyklucza co do zasady możliwości wykreowania takiego prawa podmiotowego, które będzie związane z członkostwem w spółdzielni. Prawo to musi się jednak różnić w sposób istotny od prawa własności, nie tylko z punktu widzenia formalnego, ale również ekonomicznego.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był prezes TK Marek Safjan .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 262, 9.11.05 r.
Pytanie o moc wsteczną. j.k.