Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo radnego do diety SK 7/05

Radni jednostek samorządu terytorialnego jako funkcjonariusze publiczni muszą się liczyć z obowiązkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów swego życia prywatnego.

6 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Aleksandra R. dotyczącą pozbawienia diet za udział w sesjach Rady Gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wprowadza do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24h ust. 1 pkt 2, w części dotyczącej radnych gminy, 
- art. 1 pkt 2 ustawy z 23 listopada 2002 r. w zakresie, w jakim wprowadza do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24h ust. 3 pkt 1,
- art. 1 pkt 3 ustawy z 23 listopada 2002 r. w zakresie, w jakim wprowadza do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24i ust. 1 i 3, w odniesieniu do radnych gminy,
- art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z 23 listopada 2002 r. powołanej w punkcie 1, w odniesieniu do radnych gminy, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakwestionowane regulacje poszerzają zakres informacji, które radni są obowiązani podać, wprowadzają mechanizmy kontroli tych oświadczeń i sankcje za nie złożenie oświadczenia. Przyjęte rozwiązanie miało więc na celu uniemożliwić obchodzenie obowiązujących przepisów i zwiększenie ich skuteczności w walce z korupcją. Oceniając korzyści, jakie może przynieść ta regulacja w walce z korupcją, i skutek w postaci ograniczenia konstytucyjnych praw osób, do których się odnosi, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że została zachowana zasada proporcjonalności. Radni jednostek samorządu terytorialnego jako funkcjonariusze publiczni powinni się liczyć z obowiązkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów swego życia prywatnego. Wybierani w wyborach powszechnych radni (podobnie jak posłowie i senatorowie) muszą brać pod uwagę, że przedmiotem zainteresowania są także i takie okoliczności ze sfery życia prywatnego, które mają istotne znaczenie dla wykonywania funkcji publicznej. Dlatego też w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, prawo do ochrony prywatności może podlegać istotnemu ograniczeniu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 284, 06.12.05 r.
Jolanta Kroner: Radny transparentny.
Gazeta Prawna, Nr 237, 07 12. 05 r.
Magdalena Wojtuch: Dobrowolna rezygnacja z prywatności