Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona praw nabytych SK 21/03

14 czerwca 2004 r., o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki De Molen Trade w sprawie zgodności art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji z art. 2 i art. 22 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji jest zgodny z art. 22 i nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Podstawę rozstrzygnięcia sądu w sprawie spółki De Molen Trade stanowił jedynie ust. 1 zaskarżonego przepisu i dlatego wyłącznie on został poddany ocenie Trybunału. W swoim orzeczeniu Trybunał podkreślił, że swoboda działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być przez ustawodawcę poddawana pewnym ograniczeniom. TK uznał, że obowiązek uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeństwa stanowi taką ingerencję w zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji), która nie powoduje naruszenia istoty tej zasady. Celem podjętej przez ustawodawcę ingerencji jest ochrona interesu publicznego. Przewidziana sankcja ekonomiczna stanowi w tym przypadku konsekwencję nie zastosowania się do obowiązku przewidzianego ustawą. Trybunał podkreślił swobodę ustawodawcy w określaniu sankcji związanych z niedopełnieniem przewidzianego ustawą obowiązku.

Trybunał odniósł się także do zarzutu nadmiernej penalizacji, związanej z zagrożeniem naruszenia obowiązku uzyskania certyfikatu podwójną sankcją: ekonomiczną i karną. TK podtrzymał stanowisko wyrażane wcześniej w swoim orzecznictwie, iż w świetle Konstytucji karanie dwukrotnie za to samo naruszenie jest niedopuszczalne. Jednocześnie uznał jednak, że na tle niniejszej sprawy nie zachodzi tego rodzaju okoliczność. W związku z powyższym art. 26 nie może być uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 115, 15 czerwca 2004
Agnieszka Wyszomirska: Swoboda działalności, ale nie za wszelką cenę.
RZECZPOSPOLITA Nr 138, 15 czerwca 2004
Jolanta Kroner: Naruszenie przepisów nie może się opłacać