Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona praw nabytych SK 21/03

14 czerwca 2004 r., o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki De Molen Trade sprawie zgodności art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji z art. 2 i art. 22 Konstytucji.

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nałożył na Spółkę karę pieniężną, tytułem sankcji za wprowadzenie do obrotu bezpieczników samochodowych topikowych bez oznaczenia znakiem bezpieczeństwa. Obowiązek uzyskania certyfikatu wynikał z zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą zarządzenia był art. 26 ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r.

Wprowadzenie do obrotu wyrobu podlegającego oznaczeniem znakiem bezpieczeństwa bez takiego znaku, zagrożone jest sankcją w wysokość 100 % sumy uzyskanej ze sprzedaży wyrobu (art. 26 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji). Za wprowadzenie towaru bez znaku bezpieczeństwa podmiotowi grozi kara na mocy przepisów Kodeksu karnego, które (niezależnie od odpowiedzialności administracyjnej) przewidują w takiej sytuacji grzywnę oraz ograniczenie i pozbawienie wolności.

Zdaniem skarżącej Spółki regulacja taka stanowi wyraz nadmiernej penalizacji (obejmującej jeden i ten sam czyn) oraz fiskalizmu. Przewidziane sankcje są zbyt dolegliwe i stanowią nadmierną ingerencję w konstytucyjną wolność działalności gospodarczej. Konstrukcja taka godzi również w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Brak jest ważnego interesu publicznego, który uzasadniałby wprowadzenie tak drastycznych sankcji, przez co zaskarżona regulacja narusza również art. 22 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.