Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wcześniejszej emerytury P 17/03

14 czerwca 2004 r., o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie zgodności art. 32 ust. 2 - 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części obejmującej zwrot "w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych" oraz art. 32 ust. 4a (w całości) są niezgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Ponadto postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie, ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją zróżnicowanie uprawnień do wcześniejszej emerytury przysługujących osobom świadczącym pracę w warunkach szczególnych, szkodliwych dla zdrowia (art. 32 ust. 2 ustawy o FUS), w zależności od statusu właścicielskiego pracodawcy. TK podkreślił, że kryterium różnicowania zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na status własnościowy pracodawcy jest arbitralne i nieproporcjonalne. Uniemożliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę osobie, która spełnia wszystkie wymagane warunki, tylko ze względu na to, że jej pracodawcą nie był "podmiot uspołeczniony", jest nieuzasadnioną dyskryminacją, naruszającą art. 32 Konstytucji. Prowadzi to również do naruszenia art. 2 Konstytucji, w zakresie w jakim wyraża on zasadę sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GŁOS SZCZECIŃSKI, 17 czerwca 2004
Elżbieta Trenkler: Ustawa była bzdurna
GAZETA PRAWNA Nr 116, 16 czerwca 2004
Bartosz Marczuk: Nieważna forma własności, lecz charakter pracy
RZECZPOSPOLITA Nr 138, 15 czerwca 2004
Jolanta Kroner: Konstytucja nie dzieli pracodawców
NASZ DZIENNIK Nr 138, 15 czerwca 2004
Artur Kowalski: Niezgodne zróżnicowanie
RZECZPOSPOLITA Nr 137, 14 czerwca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Wcześniejsza emerytura z ograniczeniami