Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umorzenie postępowania SK 43/03

15 czerwca 2004 r., o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki "NOVOMATIC" AG w sprawie zgodności art. 339 § 2 i 3 pkt 2 w związku z ostatnim zdaniem art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego z art. 45 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 339 § 2 i 3 pkt 2 w związku z ostatnim zdaniem art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest zgodny z art. 45 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji

Trybunał uznał, że przepisy Kodeksu postępowania karnego wprowadzające instytucję oskarżyciela posiłkowego nie ograniczają praw pokrzywdzonego, a przeciwnie - stanowią rozszerzenie konstytucyjnego prawa do sądu.

Warunki wstępne złożenia skargi posiłkowej-subsydiarnej przez pokrzywdzonego służą sprawdzeniu, czy istnieją realne podstawy dla oskarżenia. Procedury przewidziane w zaskarżonych przepisach są niezbędne, by ograniczyć nadmierny wpływ do sądu nieumotywowanych skarg. Sąd rozpatruje kwestię zasadności skargi na niejawnym posiedzeniu, a następnie wydaje orzeczenie przesądzające o dopuszczalności złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Ostateczna decyzja o skierowaniu sprawy do postępowania jest zatem podejmowana przez sąd. Nie można więc uznać, że zaskarżone przepisy ograniczają możliwość dochodzenia przez pokrzywdzonego swoich praw przed sądem (art. 45 ust. 1). Przepisy te nie zamykają również sądowej drogi dochodzenia konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności (art. 77 ust. 2).

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 116, 16 czerwca 2004
Agnieszka Wyszomirska: Niezamknięta droga do sądu. 
RZECZPOSPOLITA Nr 139, 8 czerwca 2004
Jolanta Kroner: Oskarżyciel posiłkowy przed sądem
RZECZPOSPOLITA Nr 138, 15 czerwca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Problemy z oskarżeniem prywatnym