Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokale mieszkalne dla policjantów U 1/03

29 czerwca 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności § 1 ust. 1 pkt 2rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów z Konstytucją oraz ustawą o Policji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów jest niezgodny z art. 88 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, a przez to także niezgodny z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 i art. 95 ust. 1 Ustawy o Policji, lokal mieszkalny przydziela się policjantowi w służbie stałej nieposiadającemu mieszkania, który ponadto nie skorzystał za pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, jak również nie zbył uprzednio posiadanego mieszkania. Ustawa o Policji nie formułuje innych dodatkowych warunków, od których uzależniony jest przydział lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta.

Zdaniem Trybunału, określenie w rozporządzeniu dodatkowych przesłanek przydziału lokali mieszkalnych sprawiło, że przekroczony został zakres ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia. Delegacja ustawowa upoważnia jedynie do określenia w drodze rozporządzenia "szczegółowych zasad przydziału (.) lokali mieszkalnych". W pojęciu "szczegółowych zasad" nie mieści się natomiast wydawanie regulacji wyznaczających dodatkowe przesłanki, od spełnienia których zależy możliwość przydziału policjantom lokali mieszkalnych. TK podkreślił, że pominięcie przez ustawodawcę - wśród spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym - kryteriów ustalania kolejności przydziału lokali mieszkalnych policjantom było zabiegiem celowym i winno być interpretowane jako zakaz normowania tych kwestii w drodze rozporządzenia. Zaskarżony przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r., nie znajduje więc oparcia w treści ustawowego upoważnienia do jego wydania. Tym samym naruszone zostały art. 88 i art. 92 ustawy o Policji. Wobec wkroczenia rozporządzenia w materię pozostawioną do regulacji ustawowej doszło także do naruszenia wymogu stanowienia rozporządzeń na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1 Konstytucji)

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 126, 30 czerwca 2004
Michał Kosiarski: Kwatery nie tylko dla najlepszych.
RZECZPOSPOLITA Nr 151, 30 czerwca 2004
Jolanta Korner: Ustawowe warunki przydziału
RZECZPOSPOLITA Nr 150, 29 czerwca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Kwatera dla policjanta