Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokale mieszkalne dla policjantów U 1/03

29 czerwca 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów z Konstytucją i ustawą o Policji.

W myśl art. 88 ust. 1 ustawy o Policji policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej. Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi nie posiadającemu mieszkania, który nie skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. § 1 ust. 1 kwestionowanego rozporządzenia wprowadza nowe, nieznane ustawie o Policji warunki, od których zależy otrzymanie przez policjanta lokalu. Przepis ten przewiduje, iż lokal mieszkalny przydziela się policjantowi przy wystąpieniu łącznie następujących okoliczności: braku mieszkania, albo konieczności poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych (§ 1 ust. 1 pkt 1) oraz określonych kwalifikacji zawodowych, przydatności do służby i okresu służby (§ 1 ust. 1 pkt 2).

Rzecznik podkreśla, że przepisy ustawy o Policji nie wiążą prawa policjanta do lokalu mieszkalnego z jego kwalifikacjami zawodowymi, przydatnością do służby czy też z okresem służby. § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozszerza więc regulację ustawową, a tym samym jest niezgodny z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 97 ust. 1 ustawy o Policji. Zaskarżony przepis narusza zarazem konstytucyjną zasadę, iż rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1 Konstytucji)

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.