Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin dochodzenia roszczeń za szkody dokonane przez funkcjonariuszy państwowych SK 8/03

8 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jana K. w sprawie zgodności art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych z art. 2 oraz art. 32 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał w wyroku z dnia 14 lipca 2004 r. orzekł, że art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył konstytucyjność art. 6 ust. 1 zakwestionowanej ustawy, w zakresie, w jakim ustanawia on roczny termin przedawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych w ramach działań władczych.

TK nie zgodził się z twierdzeniem skarżącego, że istnienie dwóch różnych reżimów dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy narusza konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz zasadę równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Uregulowanie kwestii dochodzenia odszkodowania w dwóch różnych ustawach (w części ogólnej Kodeksu cywilnego oraz w kwestionowanej ustawie o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych) związane jest z rozstrzygnięciem kolizji czasowej obowiązywania tych przepisów. Ustawy te mają różny zasięg czasowy (zaskarżona ustawa dotyczy zdarzeń sprzed listopada 1956 roku). Adresaci powyższych ustaw nie charakteryzują się w związku z tym tą samą cechą istotną. Elementem różnicującym obywateli jest moment nastąpienia zdarzenia powodującego szkodę. Roczny termin dochodzenia odszkodowań (traktowany jako termin przedawnienia) dotyczy osób, którym szkody wyrządzono przed wejściem w życie kodeksu cywilnego.

Termin ten może jednak ulec zawieszeniu w stosunku do tej kategorii osób, które nie dochodziły roszczeń w związku z przyczynami natury obiektywnej określonymi w art. 116 kodeksu cywilnego.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
TRYBUNA Nr 173, 26 lipca 2004
Roszczenia według TK (JAB)
RZECZPOSPOLITA Nr 170, 22 lipca 2004
Rekompensaty dla więźniów obozu w Jaworznie (D. Fr.)
GAZETA PRAWNA Nr 137, 15 lipca 2004
Jolanta Góra: Roczne przedawnienie - konstytucyjne
RZECZPOSPOLITA Nr 164, 15 lipca 2004
Jolanta Korner: Dochodzenie roszczeń nadal realne
RZECZPOSPOLITA Nr 159, 9 lipca 2004
Jolanta Kroner: Kontrowersyjne przedawnienie
RZECZPOSPOLITA Nr 158, 8 lipca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Odpowiedzialność państwa za zbrodnie komunistyczne