Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe - ubezpieczenie obowiązkowe alpinistów U 2/04

Dnia 5 października 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności z Konstytucją i ustawami § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu, wprowadzającego obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających i organizujących alpinizm.

Trybunał orzekł, że § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu jest niezgodny z: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto TK postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zakwestionowanego przepisu z art. 87 Konstytucji, ze względu na cofnięcie wniosku.

Trybunał uznał, że wprowadzenie w § 19 ust. 2 obowiązku ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków przez osoby uprawiające alpinizm oraz organizujące jego uprawianie nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnych zasad stanowienia prawa. Nałożenie obowiązkowego ubezpieczenia wykraczało poza ramy delegacji ustawowej, która nie wspominała o możliwości wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń dla omawianej grupy osób. Zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem TK, brak wyrażonego w ustawie stanowiska ustawodawcy w danej kwestii musi być traktowany jako brak upoważnienia do wydania rozporządzenia.

TK podkreślił także, że zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla poszczególnych grup zawodowych i społecznych może być wprowadzany jedynie przez akty prawne rangi ustawy.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 196, 6 października 2004 r. 
Agnieszka Wyszomirska: Nielegalne OC.
RZECZPOSPOLITA nr 235, 6 października 2004 r.
Ireneusz Walencik: Ubezpieczenia tylko dobrowolne.