Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe - ubezpieczenie obowiązkowe alpinistów U 2/04

Dnia 5 października 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności z Konstytucją i ustawami § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu, wprowadzającego obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających i organizujących alpinizm.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia może wynikać bezpośrednio z postanowień ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, albo z przepisów innych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu w § 19 ust. 2 nałożyła na osoby organizujące uprawianie alpinizmu oraz osoby uprawiające dyscypliny alpinistyczne obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jako upoważnienie do wydania rozporządzenia wskazany został art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, zgodnie z którym Rada Ministrów określić miała szczegółowe wymogi dotyczące m.in. nabywania niezbędnych uprawnień oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy uprawianiu alpinizmu. Zdaniem Rzecznika, z artykułu tego (ani też z całej ustawy) nie wynikał jednak obowiązek ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przez osoby organizujące i uprawiające alpinizm. Wnioskodawca uważa, że ponieważ wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia wiąże się z nałożeniem na alpinistów określonego ciężaru finansowego musi być wyraźnie unormowane przez ustawodawcę. Rada Ministrów wydając zaskarżone rozporządzenie przekroczyła zatem uprawnienia ustawowe i wkroczyła w kompetencje parlamentu, naruszając tym samym konstytucyjne zasady stanowienia prawa (art. 87 ust.1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.