Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wstąpienie w stosunek najmu SK 23/02

W dniu 6 października 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną Rafała J. w sprawie zgodności art. 3921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji, dotyczącą zasad wnoszenia kasacji.

Trybunał orzekł, że art. 3921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego była ochrona prawa majątkowego związanego z wstąpieniem w stosunek najmu. Skarżący zakwestionował przepis, mówiący że nie jest możliwe skuteczne wystąpienie ze skargą kasacyjną w sytuacjach, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż wskazana w ustawie. Zdaniem Rafała J. regulacja ta sprawia, iż kasacja w obecnym kształcie nie zapewnia skutecznej i równej ochrony praw majątkowych zwłaszcza prawa najmu.

TK podkreślił w swoim orzeczeniu, że kasacja nie jest bezpośrednio objęta gwarancjami konstytucyjnymi, a jej dopuszczalność określają przepisy rangi ustawowej. Przepisy dotyczące kasacji muszą jednak pozostawać w zgodzie z zasadą przyzwoitej legislacji, tak by nie naruszały istotnych elementów określających prawo do sprawiedliwej procedury sądowej. Trybunał uznał, że zastosowanie kryterium wartości przedmiotu sporu nie narusza zasady ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 2 Konstytucji) ani też zasady równego traktowania stron (art. 32 ust. 1 Konstytucji). Jest to bowiem kryterium zobiektywizowane, wskazujące na ogólną wagę i znaczenie, jaką przedmiot sporu ma dla stron konfliktu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Safjan , a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 197, 7 października 2004 r.
Agnieszka Wyszomirska: Kasacja nie dla wszystkich.
RZECZPOSPOLITA nr 236, 7 października 2004 r.
Jolanta Kroner: Kasacja według przedmiotu sporu.