Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wstąpienie w stosunek najmu SK 23/02

W dniu 6 października 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna skargę konstytucyjną Rafała J. w sprawie zgodności art. 3921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji, dotyczącą zasad wnoszenia kasacji.

Skarżący domagał się ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu w miejsce jego zmarłej babci. Sąd jednak oddalił powództwo. Sprawa przeszła przez kolejne instancje procedury sądowej, a ostatnim jej etapem było wystąpienie przez skarżącego o kasacje wyroku. Sąd Najwyższy na podstawie art. 3935 k.p.c. oraz art. 3921 § 1 uznał, że kasacja jest w tej sprawie niedopuszczalna, ze względu na zbyt niską wartość przedmiotu zaskarżenia.

Zdaniem skarżącego art. 3921 § 1 k.p.c., zgodnie z którym: "kasacja nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych, a w sprawach gospodarczych - niższa niż dwadzieścia tysięcy złotych" narusza art. 64 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Rafał J. uważa, iż zaskarżony przepis wprowadza niedopuszczalne zróżnicowanie standardów ochrony praw majątkowych, gdyż w przypadku prawa najmu faworyzuje najemców mieszkań drogich. Tym samym przepis ten pozbawia obywateli jednakowej dla wszystkich ochrony praw majątkowych, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równej dla wszystkich ochrony własności (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Zaskarżone unormowanie prowadzi do nierównego traktowania obywateli, czym narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.