Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do służby publicznej SK 19/03

W dniu 21 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda Sz. w sprawie zgodności art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji.

Trybunał orzekł, że art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji.

Trybunał rozpatrzył konstytucyjność unormowania, na mocy którego funkcjonariusz celny skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie zostaje zwolniony ze służby (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej). TK uznał, że ustawodawca ma prawo wprowadzić dodatkowe kryteria pełnienia funkcji w służbie publicznej. Specyfika stosunków pracowniczych służb mundurowych uzasadnia możliwość wprowadzenia surowszych rygorów dopuszczania do służby oraz zwalniania z niej. Wprowadzenie wymogu niekaralności nie jest przejawem dyskryminacji, gdyż przesłanki dopuszczenia do służby są jednakowe dla wszystkich kandydatów. Nie została zatem naruszona konstytucyjna zasada, zgodnie z którą podmioty charakteryzujące się tą samą cechą relewantną (istotną) powinny być traktowane równo (art. 32 ust. 1 Konstytucji)

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 299, 22 grudnia 2004 r.
Bił żonę, stracił pracę. (A.G.)
GAZETA PRAWNA Nr 249, 22 grudnia 2004 r.
Agnieszka Wyszomirska: Nie może być celnikiem osoba karana.