Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do służby publicznej SK 19/03

Sygn. akt SK 19/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 21 grudnia 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Jerzy Stępień - sprawozdawca
Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 grudnia 2004 r., skargi konstytucyjnej Ryszarda Szczepańskiego o zbadanie zgodności:

art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) z art. 97 tejże ustawy oraz z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

 Bohdan Zdziennicki 
Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz
Jerzy Stępień Marian Zdyb