Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych K 56/02

20 maja 2003 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących równoważnika mieszkaniowego wypłacanego osobom uprawnionym na mocy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 11 ust. 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych są niezgodne z art. 39 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł także, że art. 39 ust. 3 zaskarżonej ustawy w części odnoszącej się do szczegółowych zasad ustalania wysokości równoważnika mieszkaniowego jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że zaskarżone przepisy nie spełniają kryteriów wskazanych w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Upoważnienie do wydania rozporządzenia, zawarte w art. 39 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych nie jest wystarczająco szczegółowe i ma charakter blankietowy. W związku z powyższym niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji są również § 11 ust. 2 i § 12 rozporządzenia wydanego na mocy art. 39 ust. 3.

Ponieważ kwestionowane regulacje stanowią część większego systemu, TK by uniknąć powstania luki prawnej odroczył wejście orzeczenia w życie do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą była Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.