Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjazdy zagraniczne żołnierzy zawodowych K 43/02

3 czerwca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 66 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych są zgodne z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji.

Trybunał stwierdził, że ograniczenie praw obywatelskich żołnierzy wynika ze specyfiki pełnionych przez nich funkcji zawodowych. Na podstawie art. 26 Konstytucji, członkowie sił zbrojnych mogą podlegać znacznie dalej idącym ograniczeniom swobód obywatelskich niż pozostali obywatele. W związku z tym ustanowienie wymogu każdorazowego uzyskania przez nich zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą jest dopuszczalne i uzasadnione. Ograniczenie to nie jest nieproporcjonalne i nie narusza istoty prawa do swobodnego opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (52 Konstytucji).

TK uznał także, że użycie w zaskarżonych artykułach pojęć o dużym stopniu nieostrości nie musi prowadzić do dowolności postępowania i poszerzania władzy dyskrecjonalnej organów wojskowych.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.