Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjazdy zagraniczne żołnierzy zawodowych K 43/02

3 czerwca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych.

Z art. 66 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wynika, iż żołnierze w czynnej służbie wojskowej planujący wyjazd i pobyt za granicą obowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego. Tryb udzielania zezwoleń określa Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia. Podobnie kształtuje się sytuacja żołnierzy zawodowych (art. 51 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych). Jednakże żaden przepis wyżej wymienionych ustaw nie określa przesłanek, którymi powinien kierować się organ rozstrzygający sprawę udzielenia żołnierzowi zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą. Materia ta została natomiast uregulowana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granica oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że konstytucyjna wolność przemieszczania się (art. 52 ust. 2 Konstytucji) może podlegać jedynie ograniczeniom określonym w ustawie, przy zachowaniu rygorów wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżone ustawy nie regulują samodzielnie wszystkich podstawowych elementów ograniczenia wolności konstytucyjnej, delegując upoważnienie do określenia ich w rozporządzeniu. W ten sposób naruszają one konstytucyjnie gwarantowaną zasadę wolności przemieszczania (art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji).
Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.