Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed Sądem Antymonopolowym K 25/01

1 lipca 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie, w jakim wyłączają one obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego.

W wyroku z dnia 2 lipca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 47954, 47965 i 47976 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewidują obowiązku zwrotu kosztów postępowania są niezgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Przepisy te tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2004 r.

Trybunał orzekł, że zaskarżone przepisy, wyłączające obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez prezesów wymienionych w ustawie urzędów centralnych naruszają konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu (art. 45 Konstytucji). Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji: "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd." Zdaniem TK zakwestionowane regulacje godzą w samą istotę tego prawa oraz naruszają możliwość dochodzenia sprawiedliwości.

Trybunał uznał, że w związku z uznaniem niezgodności art. 47954, 47965 i 47976 zaskarżonej ustawy z art. 45 Konstytucji, zbędna staje się ocena ich zgodności z pozostałymi wzorcami konstytucyjnymi: art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3.

Rozprawie przewodniczył Wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.