Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed Sądem Antymonopolowym K 25/01

1 lipca 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie, w jakim wyłączają one obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziła zmiany w zakresie postępowania przed sądem antymonopolowym. Istotnym zmianom uległy między innymi przepisy dotyczące zwrotu kosztów procesu w postępowaniu prowadzonym przed sądem antymonopolowym. Przed wejściem w życie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zwrot kosztów procesu podlegał ogólnym regułom z kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Zgodnie z art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana była zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Wprowadzone ustawą o ochronie konkurencji... zmiany zrywają częściowo z zasadą, iż strona, która sprawę przegrała, zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty. Zasada ta została utrzymana w stosunku do podmiotów wnoszących odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji oraz Transportu Kolejowego. Ustawodawca z obowiązku zwrotu kosztów procesu w razie przegrania sporu przed sądem antymonopolowym zwolnił natomiast Prezesów wymienionych powyżej Urzędów.

Wnioskodawca podkreśla, że roszczenie o zwrot kosztów procesu ma charakter prawa majątkowego, podlegającego ochronie na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z Konstytucją prawa majątkowe podlegają ochronie równej dla wszystkich. Zaskarżone przepisy ingerują w sferę konstytucyjnych gwarancji praw majątkowych oraz ich równej ochrony. Ingerencja ta nie odpowiada także wymogom postawionym przez art. 31 ust. 3 Konstytucji. Nie występuje bowiem związek pomiędzy wprowadzonymi ograniczeniami a bezpieczeństwem państwa, porządkiem publicznym, ochroną środowiska, zdrowia i moralności publicznej. Zdaniem Rzecznika nie sposób doszukać się także związku pomiędzy wprowadzonym ograniczeniem a koniecznością ochrony praw i wolności innych osób.

Rozprawie będzie przewodniczył Wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.