Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych K 5/03

29 września, 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Grupy Posłów na Sejm w sprawie zgodności art. 56 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (ustawa komercjalizacyjna) z art. 2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 oraz art. 32 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 56 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych są zgodne z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 1, oraz nie są niezgodne z art. 75 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że parlament zmieniając przeznaczenie rezerwy uwłaszczeniowej nie wykroczył poza ramy przysługującej mu swobody ustawodawczej. Zdaniem Trybunału zasada pewności prawa oraz zaufania obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji) chroni jedynie usprawiedliwione oczekiwania obywateli. Sam fakt stworzenia rezerwy uwłaszczeniowej nie wykreował jednak żadnych konkretnych oczekiwań, które mogłyby zostać z zasadą tą skonfrontowane. Podobnie jest w przypadku konstytucyjnej zasady ochrony własności i praw majątkowych (art. 64 Konstytucji). Na tle art. 64 Konstytucji ochronie podlega jedynie prawo własności i inne prawa majątkowe, nie zaś niesprecyzowane, co do treści oczekiwania, iż przyszła regulacja prawna doprowadzi do nabycia własności. W tej sytuacji nie można uznać, że zaskarżony przepis jest sprzeczny z Konstytucją.

Trybunał uznał także, ze nie ma związku między zaskarżonymi przepisami a konstytucyjną zasadą realizacji potrzeb mieszkaniowych obywateli (art. 75 Konstytucji). Art. 75 Konstytucji nie ograniczał ustawodawcy przy podjęciu decyzji o rezygnacji z tworzenia rezerwy uwłaszczeniowej bądź zmianie jej przeznaczenia. 
Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą była Sędzia TK Ewa Łętowska.


Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA nr 227, 29 września 2003 r.
Trybunał Konstytucyjny: Rezerwa uwłaszczeniowa
RZECZPOSPOLITA nr 228, 30 września 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o zniesionej rezerwie uwłaszczeniowej. Krytyka prywatyzacji, a nie prawa.
GAZETA PRAWNA nr 190, 30 września 2003 r.
TK o rezerwie uwłaszczeniowej. (AJ)