Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych K 5/03

29 września, 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy Posłów na Sejm w sprawie zgodności art. 56 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (ustawa komercjalizacyjna) z art. 2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 oraz art. 32 Konstytucji.

Zgodnie z art. 56a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (wprowadzonym ustawą nowelizująca z dnia 29 marca, 2000 r.) rezerwa uwłaszczeniowa miała służyć zaspokojeniu potrzeb kapitałowo-inwestycyjnych tych obywateli, którzy nie wzięli udziału w pośredniej i bezpośredniej prywatyzacji. Aktualnie obowiązujące przepisy przeznaczają rezerwę uwłaszczeniową utworzoną na mocy art. 56a na cele niezgodne z wcześniejszą intencją ustawodawcy.

Zdaniem wnioskodawców skreślenie art. 56a ustawy komercjalizacyjnej narusza zasadę pewności stanowionego prawa oraz podważa zaufanie obywatela do demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji). Jest również niezgodne z zasadami niedyskryminacji oraz równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Zmiana przeznaczenia rezerwy uwłaszczeniowej dyskryminuje obywateli, którzy w ramach prywatyzacji nie otrzymali akcji skomercjalizowanych spółek (np. pracownicy tzw. "sfery budżetowej"). Jednocześnie przeznaczenie tej rezerwy na fundusz pracy, czy pożyczki dla pewnych kategorii przedsiębiorców sprawia, że niektórzy obywatele mogą na mocy tej samej ustawy zostać uwłaszczeni podwójnie.


Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.