Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania publiczne samorządu terytorialnego U 2/02

20 października 2003 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie zgodności § 3 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku z art. 166 ust. 2 Konstytucji oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Trybunał orzekł, że § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego... nie jest niezgodny z art. 166 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że § 3 pkt 1 zaskarżonego rozporządzenia nie nałożył na jednostkę samorządu terytorialnego dodatkowych zadań publicznych. Wyposażenie organu samorządu terytorialnego w kompetencję kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia było konsekwencją generalnego przejęcia przez powiat zadań należących wcześniej do rejonowych urzędów rządowej administracji ogólnej. W związku z reformą administracji publicznej rejonowe urzędy rządowej administracji ogólnej zostały zlikwidowane, ich kompetencje i uprawnienia przejęte zostały przez samorząd powiatowy.

W związku z powyższym, TK uznał, że art. 166 ust. 2 Konstytucji - dotyczący zlecania jednostkom samorządu terytorialnego zadań publicznych jedynie w drodze ustawy - jest nieadekwatnym wzorcem kontroli konstytucyjnej. Zdaniem Trybunału niewłaściwym wzorcem jest również art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowiący zasadę samodzielności organów samorządu terytorialnego.
Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 245, 20 października 2003 r.
Trybunał Konstytucyjny. Prawo i obowiązek kontroli ubezpieczeń.
GAZETA PRAWNA Nr 205, 21 października 2003 r.
TK. OC Gospodarstw. Obowiązki starostów. (AW)
RZECZPOSPOLITA Nr 246, 21 października 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o uprawnieniach starosty do kontroli ubezpieczeń. Zadania przejęte od urzędów rejonowych.