Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania publiczne samorządu terytorialnego U 2/02

20 października 2003 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie zgodności § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalenia i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku z art. 166 ust. 2 Konstytucji oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.Art. 2 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z treścią art. 166 ust. 2 Konstytucji jedynie ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego obowiązek wykonywania innych zadań publicznych

Zaskarżony przepis rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 roku do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wyznacza m.in. starostę właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Zdaniem skarżących, przypisanie tego zadania powiatom jest niezgodne z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 166 ust. 2 Konstytucji, bowiem zaskarżony akt prawny uchybia zasadzie ustawowego regulowania zakresu obowiązków publicznych jednostek samorządu terytorialnego. Brak jakiegokolwiek finansowania zadania ze strony budżetu państwa dodatkowo narusza zasadę wyrażoną w art. 167 ust. 4 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.