Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych K 51/02

13 listopada 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie zbadania konstytucyjności art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych nie jest niezgodny z art. 153 Konstytucji.

Do momentu wejścia w życie zaskarżonej ustawy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych był centralnym organem administracji państwowej. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniła status urzędu, który stał się funkcjonującą obok ministerstwa jednostką organizacyjną, należącą do aparatu pomocniczego ministra. Trybunał rozważył zgodność zaskarżonej zmiany z zasadą bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwowych przez korpus służby cywilnej (art. 153 Konstytucji).

TK podkreślił, że w świetle art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów, aparatem pracy Ministra może być nie tylko ministerstwo, ale także inny urząd wyznaczony do obsługi Ministra przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 153 Konstytucji pozwala zaś na wysunięcie tezy, że cały aparat urzędniczy wykonujący zadania na rzecz administracji publicznej, podlegającej Radzie Ministrów, jest objęty ustawą o służbie cywilnej i jako taki wchodzi w jej skład. Zdaniem Trybunału, stwierdzenie, iż w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych nie działa korpus służby cywilnej, nie stanowi więc zarzutu przeciwko brzemieniu zaskarżonej ustawy, lecz raczej przeciw kształtującej się praktyce. Taki jednak zarzut nie może być przedmiotem oceny i rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego.

Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 264, 13 listopada 2003
Trybunał Konstytucyjny. Miejsce służby cywilnej.
RZECZPOSPOLITA nr 265, 14 listopada 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o służbie cywilnej. Błędna praktyka a nie przepis.
GAZETA PRAWNA nr 222, 14 - 16 listopada 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: Trybunał Konstytucyjny. Korpus Służby Cywilnej. Wadliwa praktyka w urzędzie.