Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych K 51/02

13 listopada 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie zbadania konstytucyjności art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych utworzony został centralny organ administracji rządowej: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Organ ten był właściwy w sprawach oceny jakości, skuteczności i bezpieczeństwa określonych produktów leczniczych. Stan prawny został zmieniony w związku z wejściem w życie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z wejściem w życie art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy nowelizującej zmienił się status Urzędu, który przestał funkcjonować jako centralny organ administracji rządowej, stał się natomiast jednostką organizacyjną obsługującą wykonywanie zadań przez Ministra Zdrowia.

Zdaniem wnioskodawców, przyjęcie takiego rozwiązania narusza zasadę rozdzielenia funkcji politycznych od funkcji wykonawczych i regulacyjnych. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Na skutek zmiany statusu Urzędu - z centralnego organu administracji, na państwową jednostkę organizacyjną - nie działa w nim korpus służby cywilnej. Dzieje się tak, pomimo że Urząd wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaskarżone przepisy uniemożliwiają więc realizowanie konstytucyjnej zasady bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwowych przez korpus służby cywilnej - co pozostaje w sprzeczności z art. 2 i 153 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.