Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Poręczenie Skarbu Państwa za niespłacony kredyt; zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. K 8/09

13 września 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy posłów dotyczący uprawnienia banku do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym, które korzystają z kredytów mieszkaniowych tzw. "starego portfela" bez konieczności uzyskania pisemnego oświadczenia spółdzielni o poddaniu się egzekucji.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 2 konstytucji, w zakresie w jakim ma zastosowanie do niezgodnego z konstytucją art. 11 ust. 1,
2) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 konstytucji, w zakresie, w jakim nadaje bankowi prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

Art. 3 ust. 1 ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zapewnia wykonanie przez Skarb Państwa umowy poręczenia między innymi w sytuacji, gdy spłata kredytu nie zostanie dokonana w wysokości wynikającej z art. 11 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

W ocenie wnioskodawcy ustawodawca konstruując art. 3 ust. 1 naruszył zasadę demokratycznego państwa prawnego, która wymaga stanowienia norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej. Normy te powinny realizować założenia leżące u podstaw porządku konstytucyjnego w Polsce i strzec tego zespołu wartości, który wyraża konstytucja. Odstąpienie od tych zasad mogłoby nastąpić w sytuacji szczególnej konieczności uzasadnionej interesem publicznym, a taka nie miała tu miejsca. Sytuacja ekonomiczna komercyjnego banku, nie może być uprzywilejowana i traktowana na równi z interesem publicznym i realizowana kosztem kredytobiorców.

Zgodnie z art. 5 ust. 5. bank ma prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawa bankowego, w celu wyegzekwowania od kredytobiorców należności z tytułu kwoty kredytu, odsetek skapitalizowanych i odsetek bieżących. Kwestionowany przepis zdaniem wnioskodawcy narusza zasadę określoną w art. 20 konstytucji, stawiając w pozycji uprzywilejowanej bank - spółkę Skarbu Państwa, w stosunku do własności prywatnej - spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto jest sprzeczny z zasadą równości, która gwarantuje wszystkim prawo do równego traktowania.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.