Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo prasowe; brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze. K 25/09

18 lipca 2011 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa prasowego (brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe - w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze - z art. 45 ust. 1 i z art. 77 ust. 2 konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Zdaniem wnioskodawcy przewidziana w tym artykule możliwość ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób, stanowi niewątpliwie daleko idącą ingerencję władzy publicznej w sferę chronionego konstytucyjnie prawa do życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia.

Brak sądowej kontroli zezwolenia prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego, sprawia, że w omawianym zakresie nie istnieje zewnętrzna kontrola decyzji procesowych podejmowanych przez prokuraturę na etapie postępowania przygotowawczego co zdaniem wnioskodawcy narusza konstytucję.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowany przepis jest sprzeczny z konstytucją, gdyż  zawiera zwrot niedookreślony tj. przesłankę "ważny interes społeczny", którą powinien kierować się prokurator wydając zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze. Zwroty niedookreślone przesuwają obowiązek konkretyzacji norm na etap stosowania prawa i w związku z tym dają sądom pewną swobodę decyzyjną. Nie można jednak zdaniem wnioskodawcy swobody tej utożsamiać z dowolnością i wolnością od zewnętrznej kontroli.

Ponadto udzielanie przez prokuratora powyższego zezwolenia oraz posługiwanie się w procesie decyzyjnym przesłankami niedookreślonymi powoduje niedopuszczalną dowolność i tym samym wprowadza zagrożenie arbitralnością i brakiem przewidywalności decyzji podejmowanych w sprawach dalece ingerujących w prawa i wolności obywatelskie.

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.