Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika. SK 44/09

13 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Zygmunta W. dotyczącą zasad przyznawania odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przyznaje odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika, których prawomocność nastąpiła po jego odwołaniu lub śmierci z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji.

Skarżący był komornikiem przy sądzie rejonowym. Jego funkcję w związku z przejściem na emeryturę objęła komornik Małgorzata B. Skarżący wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania, które uprawomocniło się po objęciu kancelarii przez Małgorzatę B. Komornik odmówiła zapłaty na rzecz skarżącego ustalonych opłat. Skarżący wystąpił więc z pozwem o zapłatę. Sąd rejonowy oddalił powództwo wskazując, iż przepis art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji wyraźnie stanowi, że komornikowi odwołanemu należą się opłaty prawomocnie ustalone przed odwołaniem. W związku z tym, że postanowienie stało się prawomocne po odwołaniu skarżącego, nie ma on podstaw do występowania z roszczeniem o żądanie zapłaty. Skarżący złożył apelację którą sąd okręgowy oddalił.

Komornika odwołanego jak i komornika, który obejmuje po nim kancelarię łączy wspólna cecha: obaj podczas sprawowania swojej funkcji są uprawnieni, a zarazem zobowiązani do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i dokonywania w jego toku czynności egzekucyjnych.  Zgodnie jednak z kwestionowanym przepisem komornik obejmujący kancelarię otrzyma opłaty za czynności których nie wykonał, natomiast jego poprzednik nie tylko nie otrzyma opłat za wykonaną pracę, nie otrzyma nawet zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z wykonanymi czynnościami co zdaniem skarżącego jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.

Na podstawie kwestionowanego przepisu dochodzi do sytuacji w której komornik obejmujący kancelarię, jest w sposób nieuzasadniony faworyzowany, otrzymuje wypracowany przez jego poprzednika dochód, oraz środki finansowe, które poniósł w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi jego poprzednik. Natomiast jego poprzednik jest dyskryminowany tylko dlatego, że zostaje odwołany w związku z przejściem na emeryturę. Prowadzi to do sytuacji, w której prawa majątkowe tej samej kategorii chronione są w inny sposób. Zdaniem skarżącego narusza to gwarancje przewidziane w konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.