Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu. SK 62/08

12 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Marka P. dotyczące  zróżnicowania opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie  w sprawie zgodności art. 6 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 1996-2001, w zakresie w jakim prowadzi do nieuzasadnionego zróżnicowania opodatkowania poszczególnych kategorii podatników posiadających na utrzymaniu dzieci i rodziny oraz dyskryminacji niektórych z nich z art. 2, art. 7, art.18, art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1, art. 84, art. 87 konstytucji.

Urząd skarbowy określił dla skarżącego należny podatek dochodowy za rok 1998 oraz zaległość podatkową i odsetki. Izba Skarbowa oraz WSA i NSA utrzymały w mocy decyzję urzędu.

W opinii skarżącego, z art. 71 ust. 1 konstytucji wynika prawo do szczególnej pomocy ze strony władzy publicznej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Fakt, iż odmówiono skarżącemu, jako osobie utrzymującej samodzielnie dziecko, możliwości rozliczenia się z nim z tego tylko powodu, iż mieszkało ono z niepracującą matką, narusza nie tylko wskazane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym, ale również zasadę objęcia opieką i ochroną nie tylko małżeństwa, ale także rodzicielstwa i rodziny, o których mowa w art. 18 konstytucji. Stanowi to także, w ocenie skarżącego, przejaw dyskryminacji osób  niepozostających w związku małżeńskim a posiadających dziecko na utrzymaniu, w stosunku do małżeństw, którym przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym.

Skarżący wskazuje także, iż niezgodne z zasadami sprawiedliwości i zasadami demokratycznego państwa prawnego jest naliczanie odsetek również wtedy, gdy brzmienie niejednoznacznego przepisu pozwala na więcej niż jedną jego wykładnię, a organy państwa wybierają wykładnię niekorzystną dla obywatela poprzez obciążenie go bardzo wysokimi odsetkami.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.