Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą SK 39/19

24 lutego 2021 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej Z. W. dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli zgodności art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., w zakresie, w jakim „uzależnia zakwalifikowanie gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (co skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości w wyższej stawce) wyłącznie od faktu prowadzenia przez osobę fizyczną (będącą właścicielem nieruchomości) działalności gospodarczej, a niezależnie od tego czy grunty, budynki i budowle faktycznie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną”, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji oraz art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 84 i art. 217 Konstytucji.

Skarga konstytucyjna została wniesiona w związku z następującym stanem faktycznym:  
Skarżący jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącym jednoosobowe przedsiębiorstwo, posiadającym nieruchomości gruntowe oraz posadowione na nich obiekty budowlane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podstawowym przeznaczeniem przedmiotowego terenu, w obrębie którego znajdują się nieruchomości Skarżącego, jest zabudowa produkcyjno-techniczna. Burmistrz Miasta i Gminy N. decyzją z stycznia 2014 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2014 r., ustalił Skarżącemu wymiar podatku od nieruchomości za ten okres według stawki najwyższej, właściwej dla gruntów, budowli i budynków związanych z działalnością gospodarczą. Od powyższej decyzji Skarżący odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. (dalej: SKO). Decyzją z sierpnia 2014 r. SKO utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Na decyzję SKO, skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K., zarzucając naruszenie art. 1 a ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą jest wystarczający do zakwalifikowania nieruchomości jako związanej z działalnością gospodarczą i opodatkowaniu jej wyższą stawką. Skarga została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z listopada 2014 r. Następnie Skarżący wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił ją wyrokiem z maja 2017 r. 
Problem przedstawiony w skardze konstytucyjnej dotyczy automatycznego kwalifikowania gruntów, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności. W ocenie skarżącego zakwestionowane przepisy stanowią nieuprawnioną ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności. Podnosi on, że nakładają one na podatnika  obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, tylko z tego tytułu, że będąc ich posiadaczem jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i to pomimo faktu iż nie są one faktycznie związane z jej prowadzeniem. Zdaniem Skarżącego nie został spełniony wymóg dostatecznej określoności przepisów, co skutkuje nadmiernym fiskalizmem przy ustalaniu podatku od nieruchomości będących w posiadaniu osób  prowadzących działalność gospodarczą. Skarżący stwierdza, że został pozbawiony własności środków pieniężnych, pomimo braku uzasadnionych powodów do zastosowania wobec niego wyższej stawki podatkowej.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski –przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski – sprawozdawca, wiceprezes TK Mariusz Muszyński, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Jarosław Wyrembak.