Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przywrócenie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. K 18/10

8 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa wymienionego w nim terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, jako terminu zawitego - z art. 45 ust. 1 i z art. 2 konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania, pokrzywdzony może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nadmierny rygoryzm terminu (bezskuteczność czynności prawnej oraz brak możliwości przywrócenia terminu) sprawia, że pokrzywdzony może nie mieć możliwości skutecznego żądania ochrony swego interesu prawnego. Odmowa przyjęcia subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego po terminie i uznanie go za bezskuteczny, bez możliwości przywrócenia terminu w sytuacji, gdy przekroczenie  wyniknie z zaniedbań adwokata lub radcy prawnego sporządzającego i podpisującego subsydiarny akt oskarżenia, jest szczególnie krzywdzące dla pokrzywdzonego. Trudno zaakceptować nieprzywracalność terminu, jeżeli uchybienie wynika np. z braku pouczenia przez prokuratora o przysługującym pokrzywdzonemu uprawnieniu. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowana regulacja w zakresie, w jakim nie przewiduje przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia jest niezgodna z zasadami: prawa do sądu i zaufania obywateli do państwa i prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.