Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wstrzymania wypłaty świadczenia emerytalnego; zasady wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego. P 14/11

19 lutego 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w jakim w sytuacji wstrzymania wypłaty świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy z tego względu, że nie może być ono doręczone z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, nie przewidują wznowienia wypłaty tego świadczenia od miesiąca wstrzymania jego wypłaty, jednakże za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Emeryci objęci systemem powszechnym, w stosunku do których została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z powodu niemożności jego doręczenia z przyczyn niezależnych od organu, po podjęciu przez ZUS wypłaty świadczeń bieżących mogą uzyskać również świadczenia niewypłacone - za okres poprzedzający bezpośrednio miesiąc, w którym złożyli wniosek   o wznowienie wypłaty świadczenia, nie dłuższy niż 3 lata. Znajdujący się w takiej samej sytuacji świadczeniobiorcy objęci policyjnym systemem zaopatrzenia emerytalnego nie mogą natomiast odzyskać niewypłaconych im świadczeń.

Zdaniem sądu pytającego, ustawodawca w kwestionowanym przepisie zróżnicował sytuację prawną osób pobierających świadczenia z powszechnego sytemu ubezpieczeń społecznych oraz osób uzyskujących świadczenia z policyjnego sytemu zaopatrzenia emerytalnego przez co naruszył konstytucyjną zasadę równości.

Różne potraktowanie świadczeniobiorców, w ocenie sądu pytającego, nie spełnia warunków dopuszczalności różnicowania sytuacji prawnej podmiotów podobnych. Wprowadzone zróżnicowanie nie służy również urzeczywistnianiu wartości konstytucyjnych, a zwłaszcza zasady sprawiedliwości społecznej.

Celem kwestionowanej regulacji w ocenie sądu pytającego jest zdyscyplinowanie świadczeniobiorców do szybkiego usunięcia przeszkód w skutecznym doręczeniu im emerytury (renty). Przewidziana w kwestionowanym przepisie dla emerytów i rencistów policyjnych "szczególna sankcja", w postaci niemożności odzyskania niewypłaconych im świadczeń, jest zdaniem sądu pytającego zbyt dotkliwa, skoro, znajdujące się w takiej samej sytuacji, osoby pobierające świadczenia z sytemu powszechnego, mogą uzyskać kwoty niewypłaconych im emerytur (rent) za okres ostatnich trzech lat.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.