Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym; uzyskanie licencji syndyka. K 15/10

26 lutego 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów dotyczący pozbawienia prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz uzyskania licencji syndyka.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 157 ust. 1 w związku z art. 545 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz art. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku  o licencji syndyka z art. 2 konstytucji.

Ustawa o licencji syndyka (dalej: u.l.s.) określiła m.in. zasady i tryb uzyskiwania licencji syndyka, uprawniającej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, na podstawie ustawy -  Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdaniem wnioskodawcy przepisy u.l.s., w zakresie, w jakim pozbawiają syndyków praw do wykonywania ustawowych czynności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, godzą w zasadę ochrony praw słusznie nabytych, jak również naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ponadto wnioskodawca uważa, że wprowadzony w u.l.s. system kwalifikowania osób do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym i naprawczym narusza prawa nabyte osób już wpisanych na "listę kandydatów na syndyka" - poprzez arbitralną zmianę ukształtowanej już sytuacji prawnej jednostek. Zdaniem wnioskodawcy jest to niezgodne z racjonalnymi i usprawiedliwionymi oczekiwaniami tych podmiotów.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz