Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne; zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych. SK 12/11

26 lutego 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja G. dotyczącą postępowania egzekucyjnego (zasady pobiera opłat od dłużników przez komorników sądowych).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim pozwala komornikom sądowym na pobranie od dłużnika sztywno określonej opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, bez względu na skuteczność prowadzonego postępowania, z art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji.

Komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko skarżącemu, oraz innym dłużnikom. Przedmiotem postępowania był nie spłacony przez kredytobiorcę kredyt, którego skarżący był poręczycielem. Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w związku z zawarciem przez skarżącego ugody, zobowiązującej go do spłaty wierzytelności. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Z tą samą datą wydał postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego.  Sąd rejonowy oddalił skargę dłużników na to postanowienie. W uzasadnieniu wskazał, że wysokość opłaty stosunkowej została ustalona w sposób prawidłowy. Sąd okręgowy oddalił zażalenie skarżącego oraz dwojga innych dłużników na postanowienie sądu rejonowego.

W ocenie skarżącego kwestionowany przepis prowadzi do sytuacji, w której komornik, od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, ma zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości 5% egzekwowanej kwoty zadłużenia bez względu na efekty swojej pracy i bez względu na to, czy w ogóle podejmie czynności, które realnie mogą spowodować skuteczną egzekucję zadłużenia.

Kwestionowany przepis w ocenie skarżącego narusza konstytucyjne prawa i wolności gwarantowane w art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji, w ten sposób, że staje się podstawą do wydania orzeczenia godzącego w prawo własności. Przepis ten umożliwia bowiem komornikom sądowym pobieranie świadczenia nienależnego w postaci opłaty stosunkowej, której wysokość oderwana jest od efektywności ich działania.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.