Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz. P 44/10

23 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział IV Pracy oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin z art. 2 i art. 92 ust. 1 konstytucji oraz art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej.

§ 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin stanowi, że do wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń socjalnych przysługujących w 2010 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia. Rozporządzenie to  weszło w życie 20 marca 2010 roku. Zdaniem sądów pytających powyższy przepis działa wstecz, nakazuje bowiem stosowanie nowego przepisu do zdarzeń, które miały miejsce przed jego wejściem w życie. W ocenie sądów pytających z uwagi na fakt, iż kwestionowany przepis w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin jest przepisem rangi podustawowej,  niedopuszczalne jest zawarcie w nim przepisów działających wstecz.

Ponadto, zdaniem sądów  pytających kwestionowany przepis pozostaje w sprzeczności z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej,  aktem ustawodawczym, na podstawie którego został wydany, czym narusza art. 92 ust. konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.