Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne; wymagany staż pracy. SK 49/12

4 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną T. Ż.  dotyczącą wymaganego stażu pracy do otrzymania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia w wymaganym dwudziestoletnim stażu pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu, zatrudnionego w szkole przed 1999 roku, pracy nauczycielskiej wykonywanej przed 1999 rokiem na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w innych jednostkach niż wskazane w art. 2 pkt 1 tej ustawy, z art. 32 w związku z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 konstytucji.

Skarżący był zatrudniony na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu. Udokumentował ponad 30 lat ogólnego stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania skarżącemu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uznając, że ubezpieczony nie udowodnił 20 lat pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Skarżący odwołał się do sądu okręgowego a potem apelacyjnego, które oddaliły odwołania. Sąd Najwyższy nie uwzględnił skargi kasacyjnej. Sądy uznały, że okres pracy, w którym skarżący był instruktorem praktycznej nauki zawodu nie stanowi okresu zaliczanego do stażu pracy nauczycielskiej.

Zdaniem skarżącego instruktorzy praktycznej nauki zawodu od 1988 r. traktowani byli tak jak nauczyciele, zarówno w zakresie stawianych wymagań, jak też w zakresie uprawnień emerytalnych.  Zdaniem skarżącego nie uwzględnienie tego naruszyło prawo do równego traktowania i niedyskryminacji  wynikające z art. 32 konstytucji, a także niezgodne jest z  zasadami:  ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa oraz sprawiedliwości społecznej wynikającymi z art. 2 konstytucji. Zróżnicowanie uprawnień naruszyło również prawo ubezpieczonego do zabezpieczenia społecznego wynikające z art. 67 ust. 1 konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.