Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. K 30/12

25 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 konstytucji.

Kwestionowany przepis zawiera upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, rozporządzenia, którego przedmiotem jest ustalenie wysokości opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ponadto - za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, jak również za usługi o charakterze geodezyjno-kartograficznym świadczone przez podmioty publicznoprawne.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis wadliwie formułuje wytyczne ustawowe przez co jest niezgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 konstytucji. Upoważnienie ustawowe powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Szczegółowe wytyczne mają za zadanie zapewnić ścisły związek rozporządzenia wykonawczego z ustawą. Upoważnienie zawarte w kwestionowanym przepisie spełnia tylko dwa pierwsze warunki.

W kwestionowanym przepisie brakuje unormowań przyjętych w akcie wykonawczym, zwłaszcza tych, które wyznaczają kierunek regulacji i przesądzają najważniejsze kwestie, jak określenie wysokości opłaty, a więc materii zastrzeżonej - w świetle art. 217 konstytucji - do regulacji ustawowej, co jest niezgodne z konstytucją - podkreśla wnioskodawca. Opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b prawa geodezyjnego i kartograficznego, będące należnością publicznoprawną, powinny nie tylko zostać nałożone ustawą, lecz także ustawa powinna szczegółowo określać zasady ich kalkulacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy ustalenie konkretnej opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne następuje zawsze w formie decyzji administracyjnej.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.