Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. P 53/11

16 lipca 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 173 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w zakresie, w jakim nic określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, 
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, 
3) art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, 
4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich 
- z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 konstytucji rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno  określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Nie może mieć ono charakteru blankietowego oraz pozostawiać prawodawcy zbyt daleko idącej swobody w kształtowaniu merytorycznej treści rozporządzenia.

Kwestionowane przepisy pozostawiły możliwość samodzielnego uregulowania w rozporządzeniu sposobu obliczania ekwiwalentu pieniężnego. W kodeksie pracy oraz innych ustawach nie ma jednak co do tego żadnych bezpośrednich uregulowań lub wskazówek. Ponadto, każde z kwestionowanych rozporządzeń odmiennie uregulowało sposób obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, co jest sprzeczne z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.