Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanie przyczyn uchybiania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. SK 17/12

21 maja 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne M. N. oraz  M. P. dotyczące ustania przyczyn uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności 
- art. 87 § 1 w związku z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( dalej p.p.s.a.), - rozumianych w ten sposób, iż za ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przyjmuje się moment doręczenia na piśmie pełnomocnictwa pełnomocnikowi przydzielonemu z urzędu skarżącemu z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 konstytucji,
- art. 177 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 konstytucji,
- art. 177 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 konstytucji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał skarżącej M. N. pomoc prawną obejmującą ustanowienie pełnomocnika. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata. Wniósł on w imieniu skarżącej skargę kasacyjną od wyroku WSA wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

WSA z uwagi na złożenie wniosku o przywrócenie terminu po upływie siedmiodniowego terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a., sąd, na podstawie art. 88 p.p.s.a., odmówił przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wskazał m.in., że w rozpatrywanej sprawie siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., powinien być liczony od dnia, w którym pełnomocnik otrzymał udzielone przez stronę pełnomocnictwo wraz z niezbędnymi aktami sprawy.

Następnie WSA odrzucił   skargę  kasacyjną, bo uznał, że skarga kasacyjna została wniesiona po upływie terminu. Zażalenie skarżącej i oddalił NSA.

Zdaniem skarżącej zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjne zasady prawa do sądu, sprawiedliwości społecznej oraz zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

Wojewódzki Sąd  Administracyjny oddalił skargę skarżącego M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącą świadczenia rodzinnego. Dla skarżącego został ustanowiony pełnomocnik z urzędu, w celu reprezentowania go przy sporządzaniu i wnoszeniu skargi kasacyjnej od tego wyroku. Następnie pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wnosząc jednocześnie tę skargę. WSA odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie M.P. uznał iż skarga kasacyjna skarżącego została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu i jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

Skarżący wskazał w skardze konstytucyjnej, że norma prawna wyinterpretowana przez NSA zamknęła mu drogę dochodzenia naruszonych praw i wolności, naruszając w ten sposób konstytucję. Zdaniem skarżącego postanowienie NSA stanowiło podstawę do odrzucenia skargi kasacyjnej, w wyniku czego naruszono również prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Oddalenie zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, skutkujące odrzuceniem skargi kasacyjnej, prowadzi do pozbawienia go także prawa do dwuinstancyjnego postępowania sądowego.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.