Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowa sprzedaż lokalu w związku z długotrwałym zaleganiem należnych za niego opłat. SK 12/12

29 lipca 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną E.G. dotyczącą przymusowej sprzedaży lokalu w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą należnych opłat.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Wspólnota mieszkaniowa wytoczyła powództwo przeciwko skarżącemu o zezwolenie na sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem, w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali. Powodem było długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych opłat. Sąd okręgowy powództwo oddalił. Sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd okręgowy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zezwolił wspólnocie mieszkaniowej na sprzedaż w trybie licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego własność skarżącego. Wniesiona przez niego apelacja, została oddalona.

Zdaniem skarżącego przymusowa sprzedaż lokalu na podstawie kwestionowanego przepisu jest ingerencją w sferę własności indywidualnej. Przepis ten ma charakter wyjątkowy. Nadaje bowiem jednemu rodzajowi wierzyciela (wspólnocie mieszkaniowej) prawo do uzyskania orzeczenia sądowego uprawniającego do sprzedaży nieruchomości. Dokonywana na jego podstawie ingerencja w konstytucyjne prawo własności nie jest uzasadniona żadną z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 konstytucji, lecz ma na celu zaspokojenie roszczeń wspólnoty mieszkaniowej związanych z kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej. Jest ona nadmierna, a zatem sprzeczna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności - podkreśla skarżący.

Zaskarżony przepis zmierza do ochrony praw majątkowych wspólnoty mieszkaniowej za pomocą wyeliminowania ze wspólnoty osoby, która długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat. Sankcja ta zdaniem skarżącego nie jest odpowiednia do stopnia naruszenia przez właściciela obowiązków wobec wspólnoty mieszkaniowej,  której  prawa  są  wystarczająco  chronione przez możliwość wytoczenia przeciwko właścicielowi lokalu powództwa o zapłatę i uzyskania tytułu wykonawczego.

W ocenie skarżącego ustawodawca naruszył właściwe proporcje między stopniem ingerencji w prawo własności a rangą interesu publicznego, który ma podlegać ochronie (interesu pozostałych właścicieli zrzeszonych we wspólnocie mieszkaniowej - a więc interesu innych osób w rozumieniu art. 31 ust. 3 konstytucji).

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.