Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego. U 5/12

30 lipca 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z art. 33c ust. 9 i art. 33j ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe oraz art. 65 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Kwestionowane przepisy określają zasady przeprowadzania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. Zastrzeżenia wnioskodawcy dotyczą tego, że uprawniając do wykonywania takiej kontroli m. in. fizyków medycznych, stawiają dodatkowy warunek uzyskania przez te osoby certyfikatu wydawanego przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (dalej Centrum). Certyfikowanie odbywa się przy tym na określonych przez Centrum zasadach, które nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane przepisy rozporządzenia wydane zostały z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Żaden z elementów tego upoważnienia nie zawiera bowiem umocowania do uregulowania w rozporządzeniu materii kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od fizyków medycznych, przeprowadzających testy z zakresu kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych, a także upoważnienia do wprowadzenia ograniczeń swobody wykonywania zawodu.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowana regulacja jest niezgodna również z art. 33j prawa atomowego, gdyż ani w tym przepisie ustawy, ani też w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, nie przewidziano wykonywania przez Centrum zadania w postaci wydawania certyfikatów fizykom medycznym. Prowadzi to do niezgodności kwestionowanej regulacji z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji, gdyż rozporządzenie musi służyć wykonaniu ustawy, nie może natomiast służyć uzupełnieniu ustawy o treści w niej nieprzewidziane. Akt wykonawczy nie może też regulować materii, która nie została objęta treścią upoważnienia ustawowego.

Brak zakotwiczenia w ustawie kwestionowanej regulacji daje podstawy do podniesienia zarzutu niezgodności zaskarżonego przepisu z art. 65 ust. 1 konstytucji. Ograniczenia w wolności wykonywania zawodu fizyka medycznego muszą mieć swoje źródło w ustawie. Tymczasem wynikają one z rozporządzenia, a także z zasad określonych przez Centrum, które to zasady nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa - podkreśla wnioskodawca.

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.