Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. K 35/12

24 września 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy zakres regulacji przekazanej przez kwestionowany przepis do określenia w rozporządzeniu jest zbyt szeroki. Obejmuje wszystkie kwestie związane z oceną osiągnięć w nauce uczniów wszystkich typów szkół i placówek wymienionych w ustawie o systemie oświaty. Niektóre z tych kwestii mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. Osiągnięte wyniki są bowiem naturalnym i jedynym dopuszczalnym warunkiem różnicowania dostępu do szkół i uczelni publicznych.

Kwestionowane upoważnienie ustawowe, ze względu na ścisły związek ze sferą praw i wolności jednostki, powinno być precyzyjne i szczegółowe. Konieczne jest, aby zawierało jasne i proste do odczytania wskazówki co do merytorycznej treści rozporządzenia. Ponadto o kształcie systemu oceniania i organizowania egzaminów powinien zdecydować ustawodawca, kompetencja ta nie może zostać przekazana organowi władzy wykonawczej, bo jest to sprzeczne z konstytucją - podkreśla wnioskodawca.

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.