Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. P 3/10

13 marca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim I Wydział Cywilny dotyczące upoważnienia referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 50530 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 175 ust. 1 konstytucji.

Pytanie prawne sądu zostało sformułowane w związku z następującym stanem faktycznym.

"K. I." Spółka Akcyjna w Zamościu wniosła do Sądu Rejonowego w Lublinie dwa pozwy o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przeciwko Edwardowi W. oraz Janowi W. W obu wskazanych sprawach zostały wydane nakazy zapłaty, od których pozwani skutecznie wnieśli sprzeciwy. W wyniku tego referendarz sądowy wydał postanowienia o przekazaniu spraw Sądowi Rejonowemu w Janowie Lubelskim, jako rzeczowo i miejscowo właściwemu do ich rozpoznania.

Rozpoznając powyższe sprawy Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim powziął wątpliwość co do zgodności art. 50530 § 1 k.p.c., upoważniającego referendarza sądowego m.in. do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu, z art. 175 ust. 1 konstytucji, zgodnie z którym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują wyłącznie sądy.

Zdaniem sądu pytającego rozstrzyganie o kwestii właściwości sądu w postępowaniu cywilnym jest czynnością z zakresu wymierzania sprawiedliwości, nie zaś czynnością podejmowaną w ramach ochrony prawnej jednostki. Z tego względu postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wydać sąd, nie zaś referendarz sądowy.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.